Ost. aktualizacja: 9.06.2021

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorami wydarzenia są: Sebastian Gruszka i sklep rowerowy Rowersi (ul. Chałubińskiego 27B, Gdańsk).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w wydarzeniu „Bezpieczny Kolarski Czwartek” (dalej „Wydarzenie”).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://dlugidystansrowerem.pl

§ 2
Warunki Uczestnictwa

 1. Zgłoszenie i udział Uczestnika w Wydarzeniu jest dobrowolne.
 2. Uczestnik zapisując się i przystępując do Wydarzenia akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. W Wydarzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie i młodzież powyżej 16 roku życia ze stosowną zgodą od opiekuna prawnego.
 4. Uczestnik przystępując do Wydarzenia oświadcza, że:
  1. nie jest pod wpływem alkoholu ani innych środków psychoaktywnych,
  2. nie ciąży na nim sądowy zakaz prowadzenia pojazdów,
  3. ma ukończone 18 lat, a w przypadku młodzieży powyżej 16 roku życia – posiada zgodę opiekuna prawnego,
  4. stan jego zdrowia jest dobry i umożliwia mu udział w planowanym Wydarzeniu,
  5. nie są mu znane jakiekolwiek przeciwskazania do udziału w Wydarzeniu.
 5. Uczestnik bierze udział w Wydarzeniu na sprawnym technicznie rowerze zorganizowanym we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia rowerów Uczestnikom. Dopuszczony jest dowolny typ roweru zgodny z definicją art. 2 ust. 47 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

§ 3
Obowiązki i odpowiedzialność Uczestników

 1. Uczestnik przystępuje do Wydarzenia na własną odpowiedzialność.
 2. Organizator zaleca aby Uczestnik posiadał indywidualne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej od zdarzeń losowych, jednakże nie jest to wymóg.
 3. Wydarzenie realizowane jest nieodpłatnie.
 4. Podczas Wydarzenia Uczestnik zobowiązuje się do:
  1. Przestrzegania warunków niniejszego regulaminu.
  2. Przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
  3. Wykonywania poleceń Organizatora.
  4. Przestrzegania harmonogramu Wydarzenia.
  5. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników oraz Organizatora.
  6. Korzystania z oświetlenia rowerowego przez cały czas trwania Wydarzenia.
  7. Używania kasku sztywnego.
  8. Korzystania z roweru nie wyposażonego w przystawkę czasową, tzw. lemondkę.
 1. Podczas Wydarzenia obowiązuje zasada przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego wychowania i szacunku w stosunku do innych osób. Zasady dotyczą również przejawów agresywnego zachowania i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe.
 2. Organizator może przerwać Wydarzenie w trakcie trwania lub wyprosić Uczestnika, w sytuacji gdy Uczestnik nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu.

§ 4
Zapisy i organizacja Wydarzenia

 1. Wydarzenie trwa do 2 godzin, organizowane jest w każdy czwartek o godzinie 17:30 z wyłączeniem wybranych dni.
 2. Na Wydarzenie obowiązują zapisy poprzez internetowy system rezerwacji na stronie Organizatora.
 3. Wydarzenie odbywa się w warunkach otwartego ruchu drogowego na drogach publicznych bez asysty policji.
 4. Na Wydarzenie zapisać się można maksymalnie na 7 dni wprzód.
 5. Na Wydarzenie obowiązuje limit miejsc: 28 osób plus dwie osoby prowadzące. Kolejność rejestracji odbywa się na zasadzie „kto pierwszy – ten lepszy”.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo do wykreślenia Uczestnika z Wydarzenia.
 7. Warunkiem dokonania rejestracji jest podanie przez Uczestnika następujących danych:
  1. Imię i Nazwisko,
  2. Prawidłowy adres email.
 8. Rejestrację uznaje się za skuteczną dopiero w momencie wysłania potwierdzenia drogą elektroniczną (email) przez Organizatora. Potwierdzenie zostanie wysłane najpóźniej wciągu 48 godzin po wysłaniu zgłoszenia rejestracji.
 9. Warsztaty odbywają się niezależnie od warunków pogodowych za wyjątkiem warunków zagrażających bezpieczeństwu Uczestników, w tym gwałtownych burz, silnego wiatru, ulewy, gradobicia.
 10. W przypadku warunków pogodowych zagrażających bezpieczeństwu Uczestników, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem z możliwie jak największym wyprzedzeniem informując o anulowaniu Wydarzenia.
 11. Wydarzenie odbywa się według niniejszego harmonogramu:
  1. Tydzień nieparzysty (np. w dniu 10 czerwca) – dla Uczestników, chcących jechać szybko (średnia prędkość powyżej 31 km/h, prędkość przelotowa poza miastem na jezdni około 35 km/h i więcej).
  2. Tydzień parzysty (np. w dniu 17 czerwca) – dla Uczestników, chcących jechać spokojnie (średnia prędkość około 28 km/h, prędkość przelotowa poza miastem na jezdni około 30 km/h).
 12. Organizator dopuszcza rozerwanie się grupy na odcinku pętli mającej swój początek i koniec na rondzie w Przejazdowie. Uczestnicy, którzy odłączyli się od grupy (pojechali szybciej), mają obowiązek poczekać na rondzie w Przejazdowie tak długo jak to konieczne, aby pozostała część grupy dogoniła ucieczkę. Powrót do Gdańska od ronda w Przejazdowie ma odbywać się w zwartej grupie.

§ 5
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Definicje:
  1. Administrator danych osobowych Uczestnika w rozumieniu RODO: Sebastian Gruszka, Gdańsk, (kontakt@dlugidystansrowerem.pl).
  2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  3. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem https://dlugidystansrowerem.pl/, fanpage na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/sebaonbike/ oraz profil społecznościowy na Instagramie pod adresem: https://www.instagram.com/sebaonbike/.
 2. Uczestnik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza dostępnego na Stronie internetowej, a także takich rozwiązań, jak Messenger, Direct Message, fanpage, SMS, itd.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Uczestnika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, a w szczególności:
  1. Formularz rezerwacji: Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Uczestnik otrzymał potwierdzenie rezerwacji terminu Warsztatu na który się zapisał oraz w uzasadnionych przypadkach by Uczestnik otrzymał informację o anulowaniu Wydarzenia. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Art.6 ust.1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia Warsztatów oraz 2 lata od ich zakończenia.
 4. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej, firmie dostarczającej system do rezerwacji). Firmy i podmioty którym Administrator przekazuje Twój adres mailowy, numer telefonu, imię i nazwisko: Setmore Appointments.
 5. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.
 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przeddostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  3. Ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
 8. Uczestnikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do poprawienia danych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniemdanych osobowych przez Administratora.
 9. Uczestnik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Uczestnik uprzednio wyraził taką zgodę.
 10. W celu realizacji swoich praw Uczestnik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: kontakt@dlugidystansrowerem.pl.
 11. Na potrzeby realizacji Wydarzenia Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika:
  1. Imię i Nazwisko,
  2. Numer telefonu,
  3. Adres email.
 12. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji Wydarzenia.

§ 6
Rozpowszechnianie wizerunku

 1. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania, w tym rozpowszechniania zdjęć, filmów, fonogramów i wideogramów z wizerunkiem i wypowiedziami Uczestników, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania takiego wykorzystania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie materiałów z wizerunkiem Uczestnika i głosem, za pośrednictwem dowolnego medium oraz rozpowszechnianie ich w celu promocji (w tym promocji Organizatora), informowania i realizacji Wydarzeń zgodnie z obowiązującym prawem, wliczając w to w szczególności zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych, profilach w mediach społecznościowych oraz publikacje w folderach i publikacjach elektronicznych. Równocześnie Uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wskazanych materiałów z wizerunkiem także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych, pod warunkiem, że te wszystkie działania służyć mają jedynie propagowaniu Wydarzenia lub promocji Organizatora.

§ 7
Odpowiedzialność

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą wyposażenia i sprzętu używanego przez Uczestnika w czasie trwania Wydarzenia.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u Uczestników Wydarzenia i osób trzecich w związku braniem udziału w Wydarzeniu.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Wszelkie spory rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla siedziby Organizatora.