§1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady zawierania przez Sprzedawcę umów z Klientem, jej warunki oraz prawa i obowiązki stron umowy w zakresie świadczenia usług w postaci m.in.: newsletterów odpłatnych i bezpłatnych, ebooków, webinarów i warsztatów a także innych produktów i usług zawierających treści cyfrowe. 
 2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone regulaminem przez zawarciem Umowy ze Sprzedawcą. 

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://dlugidystansrowerem.pl/
 2. Sprzedawca – Fundacja Na Rowerze, al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, KRS: 0000872307, NIP: 9571129045, REGON: 387712798, prowadzący Sklep w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 3. Klient  – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów Produktów i Usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową a także osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG). 
 5. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia  na Stornie internetowej lub drogą emailową i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
 7. Usługa/Produkt – świadczona przez Sprzedawcę Usługa lub Produkt będące przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą. Szczegółowe opisy usług i produktów znajdują się na Stronie internetowej. 
 8. Sklep – funkcjonalność Strony internetowej, dzięki której Klient może dokonać zakupu wybranych Usług i/lub Produktów. 
 9. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na odległość za pośrednictwem Strony internetowej lub umowa zawarta w drodze negocjacji prowadzonych przez Sprzedawcę i Klienta drogą emailową. 
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający złożenie zamówienia oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności
 11. Regulamin – niniejszy regulamin 

§3 Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: [email protected]
  • formularz kontaktowy na stronie: https://dlugidystansrowerem.pl/kontakt/
  • pisemnie na adres: al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PL87 1140 2004 0000 3402 8095 0759

§4 Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień na Usługi, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • w przypadku niektórych Usług (np. webinarów i konsultacji online) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Facebook, Zoom lub innych aplikacji do webinarów), o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Usługi.
 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do świadczonych usług, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na  Stronie internetowej.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta. 

§5 Usługi świadczone drogą elektroniczną 

 1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną. 
 2. Dostępne są następujące nieodpłatne usługi elektroniczne:
  • złożenie zamówienia na Usługi i Produkty 
  • newsletter nieodpłatny
 3. Umowa o wysyłkę newslettera nieodpłatnego jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym, poprzez usunięcie adresu emaliowego. Można to zrobić, klikając odpowiedni link w newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email podany w §3 Regulaminu.
 4. Sprzedawca za pośrednictwem Strony internetowej sprzedaje Produkty w formie treści cyfrowych. 
 5. Szczegółowe opisy odpłatnych Usług i Produktów (m.in.: ebooki) oraz ich zakres, zasady gwarancji (jeśli są udzielane), szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane, znajdują się w §6 Regulaminu oraz na Stronie internetowej. 

§6 Usługi i Produkty

 1. Sprzedawca na pośrednictwem Strony internetowej umożliwia, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z §8 , zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych (ebooki i dokumenty .pdf). Przedmiotem tak zawartej umowy jest dostarczenie Produktu, których opis i zakres znajdują się na Stronie internetowej. 

§7 Zasady składania zamówienia

 1. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi i Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia. 
 2. Klient może złożyć zamówienie również drogą emailową, wysyłając na adres Sprzedawcy podany w §3 Regulaminu, stosowne oświadczenie.
 3. W celu złożenia Zamówienia, należy wybrać Produkt lub Usługę będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Z chwilą kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę” Umowę uważa się za zawartą
 5. Zamówienia będą realizowane przez Sprzedawcę w sposób opisany na Stronie internetowej, w szczególności w opisie Usług i Produktów. 
 6. Klient oświadcza, że dane podane przez niego w Formularzu zamówienia lub drogą emailową są prawdziwe i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość co do podanych w zamówieniu danych, o czym poinformuje Klienta telefonicznie lub mailowo na podane przez Klienta w Formularzu dane. Klient ma prawo wyjaśnienia zaistniałej sytuacji powodującej weryfikację danych, a Sprzedawca udzieli wyjaśnień w przypadku, gdy Klient skontaktuje się w tej sprawie ze Sprzedawcą. 

§8 Wynagrodzenie i sposoby płatności

 1. Wynagrodzenie za Usługę jest określone w opisach Usług i Produktów dostępnych na Stronie internetowej.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Klient za swoje zamówienie może zapłacić poprzez:
  • płatność kartą za pośrednictwem bramki płatności PayU,
  • lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy określony w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 4. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za Stronie internetowej, w Formularzu zamówienia.
 5. Z zakupem Usługi i/lub Produktu nie wiążą się żadne koszty dostawy. 
 6. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

§9 Prawa i obowiązki stron

 1. W przypadku zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy o świadczenie Usługi, będzie to umowa starannego działania, co oznacza, że świadczona usługa ma na celu wesprzeć Uczestnika w osiągnięciu założonych rezultatów. Sprzedawca nie może zagwarantować ich osiągnięcia. Efekt Usługi w dużej mierze zależy od motywacji i zaangażowania oraz sytuacji osobistej Klienta. 
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do zrealizowania Usługi z należytą starannością. 
 3. Sprzedawca może zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia z ważnego powodu (np. choroba prowadzącego, wystąpienie siły wyższej), o czym poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając wiadomość na adres email podany przez Klienta w Formularzu zamówienia. Klient w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości może rozwiązać Umowę, przesyłając stosowne oświadczenie na wskazany w §3 adres email Sprzedawcy. 
 4. Zmiana terminu poszczególnych Usług w porozumieniu z Klientem nie stanowi zmiany warunków umowy. 
 5. Klient oświadcza, iż jego stan zdrowia zezwala mu na korzystanie z Usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 6. W przypadku szkoleń grupowych Klient zobowiązuje się do uczestniczenia w nich w sposób, który nie zakłóca uczestnictwa pozostałym uczestnikom. 
 7. Klient dokonujący zakupu Usługi na rzecz innej osoby oświadcza,  że jest przez niego do tego umocowany i zobowiązuje się do odebrania od niego wymaganych zgód i oświadczeń wymaganych Umową oraz przekazania treści niniejszego Regulaminu. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Konsumentów. 

§10 Reklamacje

 1. Klient, który ma zastrzeżenia dotyczące prawidłowości wykonania Umowy,  ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od zakończenia realizacji Usługi.
 2. Klient składa reklamację drogą emailową na wskazany w §3 adres email Sprzedawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać opis, czego dotyczy reklamacja oraz preferowany sposób jej rozwiązania. 
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 5. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego. 
 6. Wyczerpanie procedury reklamacyjnej przez Konsumenta nie wyłącza możliwości dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych.

§11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:
  • Umowy o świadczenie usług (subskrypcja newslettera, konsultacje, szkolenia), jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym Konsument utarci prawo odstąpienia od umowy;
  • Umowy o dostarczenie treści cyfrowych (ebooki, dokumenty .pdf), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 
 3. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
 4. Klient może skorzystać w tym celu ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (dostępny do pobrania na końcu Regulaminu). Nie jest to jednak obowiązkowe.
 5. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§12 Sposoby rozwiązywania sporów 

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. W sytuacji, gdy Klient nie jest Konsumentem, a podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  • do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§13 Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://dlugidystansrowerem.pl/rodo/ 

§15 Prawa autorskie

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności treści wchodzące w skład Usług i Produktów, są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji lub przekazały mu majątkowe prawa autorskie. 
 2. Klient może korzystać z materiałów na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. 
 3. Nieuprawnione rozpowszechnianie tych treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną. 

§15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy Prawa konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 7.03.2023 r.

Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy: https://wp.me/a9jx6g-1TW

Regulamin został przygotowany przez: legalnienaonlajnie.pl
Ostatnia aktualizacja: 7.03.2023